Art. 13.4.13.

§ 1

Als het Vlaamse Energieagentschap vaststelt dat niet aan de verplichtingen, vastgesteld door of krachtens artikel 8.2.2, § 1, derde lid, of artikel 8.2.3, § 2, is voldaan, maant [het VEKA] de kredietnemer aan om binnen een gestelde termijn de betreffende verplichtingen na te leven.
Als de kredietnemer bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt [het VEKA] de kredietnemer een administratieve geldboete op van:
300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro;
600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 tot en met 30.000 euro;
900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
1200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro.

§ 2

De betrokkene wordt van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete in kennis gesteld met een aangetekende brief. De met redenen omklede kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete, de bepalingen die van belang zijn en de beroepsmogelijkheid.

§ 3

De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig kalenderdagen na de kennisgeving van de definitieve beslissing. [Het VEKA] kan uitstel van betaling verlenen voor een door haar bepaalde termijn.

§ 4

De vordering tot betaling van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan.
De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, die bepaald zijn in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

§ 5

Bij gebrek aan voldoening van de administratieve geldboete en toebehoren wordt een dwangbevel uitgevaardigd door de ambtenaar die belast is met de invordering.
Dat dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de ambtenaar die daartoe is aangewezen door de Vlaamse Regering.

§ 6

Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of met een aangetekende brief.

§ 7

Op het dwangbevel zijn de bepalingen van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging van toepassing.