Art. 17.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de vormvereisten en ontvankelijkheid van de verzoekschriften en voor de rechtspleging voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges, waaronder de regels betreffende:

1 de stukken die bij het verzoekschrift moeten worden gevoegd;

2 de registratie van het verzoekschrift en de voorwaarden waaronder het verzoekschrift kan worden geregulariseerd;

3 de wijze waarop en de personen aan wie een afschrift van het verzoekschrift wordt bezorgd;

4 de wijze van toezending en uitwisseling van de processtukken;

5 de bijstand of vertegenwoordiging door een raadsman;

6 het beroep op getuigen, deskundigen en tolken, met inbegrip van de regeling voor het getuigengeld, de kosten en erelonen van de deskundigen en de kosten van de tolken;

7 de wijze van de berekening van de termijnen, vermeld in dit hoofdstuk;

8 de voorwaarden waaronder een vergoeding kan worden gevraagd voor afschriften of uittreksels.