Art. 18.

De decreten, vermeld in artikel 2, 1, a) en b), stellen de personen vast die beroep kunnen instellen tegen een bestreden beslissing, alsook de daarvoor geldende termijnen.