Art. 64.

In artikel 16.4.19 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;

2 paragraaf 4 wordt opgeheven.