Art. 73.

In artikel 16, 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 15, 9," vervangen door de zinsnede "artikel 31, 5, van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges".