Art. 82.

Artikel 4.8.21 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 6 juli 2012, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4.8.21. Elk van de personen, vermeld in artikel 4.8.11, 1, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen.".