Art. 87.

Artikel 202 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 202. Er wordt een Raad voor Verkiezingsbetwistingen opgericht".