Art. 3.1.17.
De volgende persoonsgegevens of categorieŰn van persoonsgegevens kunnen opgevraagd en verwerkt worden in het kader van het gebruik en het beheer van het vergelijkingsinstrument, vermeld in artikelá3.1.16:
1░
het energietype;
2░
de adres- en contactgegevens;
3░
de gegevens over de aansluiting en de meter;
4░
de meetgegevens;
5░
de gegevens over aanwezige decentrale productie-installaties;
6░
de contractvoorkeuren;
7░
de huidige leveringsvoorwaarden;
8░
het profiel, vermeld in het derde lid;
9░
de identificatiegegevens, vermeld in het vierde lid.
Na toestemming van de betrokkene conform artikelá4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming kan de VREG de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 1░ tot en met 5░, automatisch laten verwerken via een koppeling met de databanken van de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij. Via die koppeling verleent de netbeheerder of zijn werkmaatschappij de VREG toegang tot de gegevens, vermeld in het eerste lid, 1░ tot en met 5░, waartoe de betrokkene toegang heeft in zijn databanken.
Na toestemming van de betrokkene conform artikelá4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming kunnen de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, in een profiel worden bijgehouden met het oog op het gebruik en het beheer van het vergelijkingsinstrument, vermeld in het eerste lid. Het profiel wordt maximaal bewaard tot vijf jaar nadat de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend.
Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het vreemdelingennummer opgevraagd en verwerkt worden in het kader van:
1░
de automatische verwerking van de gegevens, vermeld in het tweede lid;
2░
de aanmaak en het beheer van het profiel, vermeld in het derde lid.
De VREG kan de verwerkte gegevens en de resultaten van de uitgevoerde vergelijkingen gedurende twaalf maanden na de uitvoering van de vergelijking geanonimiseerd bewaren met het oog op het gebruik voor monitoring, evaluatie en onderzoek.
Voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het gebruik en het beheer van het vergelijkingsinstrument, vermeld in artikelá3.1.16 van dit decreet, is de VREG de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikelá4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.
De VREG neemt passende maatregelen opdat de betrokkene overeenkomstig artikelá12 van de algemene verordening gegevensbescherming in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal toegang heeft tot de noodzakelijke informatie en communicatie in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens.