[Afdeling 2/2.
Hoogwaardige datasets (ing. decr. 2 juli 2021, art. 29, I: 17 juli 2021)]


Art. II.62/3. De hoogwaardige datasets worden in een machinaal leesbaar formaat voor hergebruik beschikbaar gesteld via API's en, in voorkomend geval, in de vorm van bulksgewijze downloads. De Vlaamse Regering kan bijbehorende bepalingen nader vastleggen.

Art. II.62/4. Hergebruik van de hoogwaardige datasets, vermeld in artikel II.62/3, is kosteloos voor de gebruiker.

Art. II.62/5. De kosteloze beschikbaarstelling van hoogwaardige datasets, vermeld in artikel II.62/4, geldt niet voor specifieke hoogwaardige datasets die in het bezit zijn van overheidsondernemingen als dat tot concurrentieverstoring in de relevante markten zou leiden.

Art. II.62/6. De kosteloze beschikbaarstelling van hoogwaardige datasets, vermeld in artikel II.62/4, geldt niet voor bibliotheken, met inbegrip van de bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs, musea en archiefinstellingen.

Art. II.62/7. Als de kosteloze beschikbaarstelling van hoogwaardige datasets door overheidsinstanties als vermeld in artikel II.53, 1, van dit decreet, die verplicht zijn inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten voor de uitoefening van hun publieke taken te dekken, een belangrijk effect op de begroting van de betrokken overheidsinstanties heeft, zijn die overheidsinstanties vrijgesteld van de vereiste om die hoogwaardige datasets kosteloos beschikbaar te stellen voor een maximale duur van twee jaar na de inwerkingtreding van de relevante uitvoeringshandeling, vermeld in artikel 14, lid 1, van de richtlijn (EU) 2019/1024.