Art. III.113/1.

1. De toegang tot, de mededeling van en de verwerking van persoonsgegevens voor de volgende beleidsondersteunende taken in het kader van de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, met het oog op de voorbereiding of evaluatie van het beleid en de opvolging van de beleidsuitvoering verlopen conform de bepalingen in deze afdeling:

1 statistisch onderzoek;

2 bevragingen;

3 beleidsmonitoring systemen;

4 wetenschappelijk en historisch beleidsonderzoek;

5 simulaties;

6 koppeling van data uit verschillende gegevensbronnen.

De Vlaamse Regering kan de beleidsondersteunende taken, vermeld in het eerste lid, nader bepalen.

2. Deze afdeling is van toepassing op de volgende instanties van de Vlaamse administratie:

1 de departementen;

2 de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;

3 de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;

4 de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen.

Naast de instanties, vermeld in het eerste lid, is deze afdeling van toepassing op de instellingen die in opdracht van de voormelde instanties beleidsondersteunende taken als vermeld in paragraaf 1, verrichten.