Art. 12.4.1.

§ 1

Het VEKA houdt een databank voor premies en subsidies bij. In die databank worden gegevens bewaard en verwerkt die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, ondersteuning, monitoring en evaluatie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid, voor de aanvraag, toekenning of weigering, uitbetaling en terugvordering van de door of krachtens dit decreet ingevoerde premies en subsidies, voor de correcte toepassing van de voorschriften die op die premies en subsidies van toepassing zijn, voor het voorkomen, detecteren en vaststellen van energiefraude, en om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen die op de diensten van de Vlaamse overheid rusten. Die gegevens omvatten persoons- en identificatiegegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die een dergelijke premie of subsidie aanvragen of hebben aangevraagd, en gegevens over de investeringen waarvoor een premie of subsidie werd aangevraagd en verkregen. De Vlaamse Regering bepaalt binnen die grenzen welke gegevens van welke natuurlijke personen en rechtspersonen in de databank worden bijgehouden, verwerkt, doorgestuurd en opgenomen. Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het rijksregisternummer of het BIS-nummer opgevraagd en verwerkt worden in het kader van de behandeling van premie- of subsidieaanvragen.
De databank, vermeld in het eerste lid, heeft de volgende doelstellingen:
de voorbereiding en uitvoering van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid ondersteunen, en dat beleid monitoren en evalueren;
voldoen aan de rapporteringsvereisten voor energie en klimaat die in de federale, gewestelijke en Europese regelgeving zijn opgenomen;
de Vlaamse en Europese doelstellingen voor energie- en klimaatbeleid monitoren;
data over energie en klimaat voor communicatie en sensibilisering ter beschikking stellen;
data aanleveren voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat;
informatie ter beschikking stellen om informatievragen rond energie, klimaat, premies en subsidies te beantwoorden;
aangevraagde en toegekende premies en subsidies controleren;
informatie ter beschikking stellen om natuurlijke personen en rechtspersonen actief te kunnen informeren over premies en subsidies;
energiefraude opsporen en detecteren.

§ 2

De gegevens in de databank voor premies en subsidies zijn alleen toegankelijk voor het VEKA, het Departement Financiėn en Begroting, Wonen-Vlaanderen, de netbeheerders of hun werkmaatschappij en de transmissienetbeheerder. De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden bepalen waaronder de gegevens aan die instanties kunnen worden vrijgegeven, en kan de voorwaarden voor de toegang, de verkrijging en het gebruik van de verwerkte gegevens vastleggen. Ze bepaalt ook de algemene organisatorische en technische maatregelen die geno- men moeten worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te garanderen.
Het VEKA is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3

Het VEKA kan voor statistische en wetenschappelijke doeleinden geanonimiseerde gegevens uit de databank voor premies en subsidies ter beschikking stellen van belanghebbende instanties. Het VEKA bepaalt onder welke voorwaarden die gegevens mogen worden gebruikt.

§ 4

De gegevens in de databank voor premies en subsidies worden gedurende een periode van twintig jaar bewaard met het oog op de wetenschappelijke en statistische verwerking ervan. Na die periode worden de persoonsgegevens in ieder geval geanonimiseerd. Binnen die maximumtermijn bepaalt de Vlaamse Regering voor specifieke gegevens die verband houden met specifieke premies en subsidies, een kortere bewaartermijn, die niet langer is dan noodzakelijk.

§ 5

In het kader van beleidsvoorbereiding en monitoring van de energieprestaties van gebouwen, ter bevordering van de transparantie aangaande verleende premies en subsidies, ter bestrijding van energiefraude, het gebruiksvriendelijker maken van elektronische toepassingen, en in het kader van beleidsevaluatie kunnen de gegevens uit de databank voor premies en subsidies gekoppeld worden aan de gebouwenpas en aan de beschikbare gegevens in andere databanken van de Vlaamse of de federale overheid, van de netbeheerder of zijn werkmaatschappijen en van de beheerder van het vervoersnet. De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen individuele, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens via die koppeling toegankelijk zijn. Individuele gegevens zijn alleen toegankelijk via die koppeling voor zover het nagestreefde doel niet bereikt kan worden met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.