Art. 5ter.

De Koning kan aan de aanvrager van een evaluatie van een risicoanalyse voor een activiteit die een impact kan hebben op de munitiestortplaatsen , waarvan de coördinaten bepaald kunnen worden in het marien ruimtelijk plan bedoeld in artikel 5bis, §1, ongeacht of deze activiteiten binnen of buiten deze zone plaatsvindt, een vergoeding opleggen om de kosten van de evaluatie van de risicoanalyse en de administratieve kosten van de door de Koning aangewezen bevoegde diensten te dekken.