Hoofdstuk V.
Databank voor energiegebruik en energieproductie


Art. 12.5.1.

§ 1

Het VEKA houdt een databank voor energiegebruik en energieproductie bij. De databank bevat gegevens met betrekking tot de gebouwen in het Vlaamse Gewest, hun ligging, hun verwarmingsinstallaties, de bijhorende energieopwekkingsinstallaties, en de energieproductie en het energieverbruik bij die gebouwen. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens in die databank worden bijgehouden, doorgestuurd en opgenomen.
De databank heeft de volgende doelstellingen:
de voorbereiding van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid ondersteunen, en dat beleid monitoren en evalueren;
aan de rapporteringsvereisten inzake energie- en klimaat voldoen die in de federale, gewestelijke en Europese regelgeving zijn opgenomen;
de Vlaamse en Europese doelstellingen inzake energieen klimaatbeleid volgen;
data voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat aanleveren;
data voor communicatie en sensibilisering ter beschikking stellen;
informatievragen van derden over energie en klimaat beantwoorden;
de evolutie van de verduurzaming van de verwarming van het gebouwenpark volgen;
het volgen en handhaven van verplichtingen die aan gebouweigenaars, huurders en houders van een zakelijk recht worden opgelegd voor de verwarmingsinstallaties in het gebouw;
energiefraude opsporen en detecteren;
10°
de evolutie van hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar energiegebruik van het niet-residentiėle gebouwenpark volgen;
11°
de evolutie van hernieuwbare energieproductie van het niet-residentiėle gebouwenpark volgen;
12°
gegevens ter beschikking stellen voor het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiėle gebouwen;
13°
de renovatieverplichting die aan gebouweigenaars, erfpachters of opstalhouders van niet-residentiėle gebouwen wordt opgelegd, volgen en handhaven;
14°
de minimale eis voor het energieprestatielabel die aan gebouweigenaars, erfpachters of opstalhouders van niet-residentiėle gebouwen wordt opgelegd, bijsturen.

§ 2

De gegevens in de databank voor energiegebruik en energieproductie zijn alleen toegankelijk voor de diensten van de Vlaamse overheid, de betrokken gemeente, de gebouweigenaar en de betrokken houder van een zakelijk recht. Elke houder van een zakelijk recht kan een derde machtigen om de gegevens in de databank te raadplegen en aan te vullen.
De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden bepalen voor de gegevens die worden vrijgegeven en met betrekking tot welke gegevens de personen of instellingen, vermeld in het eerste lid, toegang hebben. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toegang, de verkrijging en het gebruik van de verwerkte gegevens. Ze bepaalt ook de algemene organisatorische en technische maatregelen die genomen worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te garanderen.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorieėn van persoonsgegevens die in de databank voor energiegebruik en energieproductie worden verwerkt.
Het VEKA is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3

In afwijking van paragraaf 2 kan het VEKA in het kader van statistische en wetenschappelijke doeleinden geanonimiseerde gegevens uit de databank voor energiegebruik en energieproductie ter beschikking stellen van belanghebbende instanties. Het VEKA bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van die gegevens.

§ 4

Met het oog op de wetenschappelijke en statistische verwerking ervan worden de gegevens gedurende een periode van vijftig jaar bewaard. Na die periode worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

§ 5

In het kader van de beleidsvoorbereiding, monitoring, controle en handhaving van de energieprestaties van gebouwen, en het gebruiksvriendelijker maken van elektronische toepassingen, kan het VEKA de gegevens in de databank voor energiegebruik en energieproductie koppelen aan de gebouwenpas en aan de beschikbare gegevens in andere databanken van de Vlaamse of de federale overheid, de netbeheerder of zijn werkmaatschappij en de beheerder van het vervoersnet.