Art. 12.7.1.

§ 1

De Vlaamse Regering regelt de uitbouw en het beheer van een gecentraliseerde databank, hierna het energiedataplatform te noemen. De databank heeft de volgende doelstellingen:
de voorbereiding van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid ondersteunen en dat beleid monitoren en evalueren;
het energierapport uitwerken;
aan de rapporteringsvereisten inzake energie en klimaat voldoen die in de federale, gewestelijke en Europese regelgeving zijn opgenomen;
de Vlaamse en Europese doelstellingen inzake energie- en klimaatbeleid opvolgen;
data ter beschikking stellen voor energie- en klimaatmodellen, scenarioberekeningen en geografische toepassingen;
data ter beschikking stellen voor communicatie en sensibilisering;
data voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat aanleveren;
informatievragen van derden rond energie en klimaat beantwoorden.

§ 2

Volgende categorieėn van persoonsgegevens worden verwerkt in het energiedataplatform:
identificatiegegevens van het gebouw of de gebouweenheid;
woningkenmerken;
premiegegevens.
Het VEKA is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.
De betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens in het energiedataplatform zijn:
de houder van een zakelijk recht op het gebouw;
de bewoner of gebruiker van het gebouw;
de architect, de aannemer, de installateur, betrokken bij het bouwproces;
de deskundige, de adviseur, de expert.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toegang, het gebruik en de verkrijging van de verwerkte gegevens. Ze bepaalt ook de algemene organisatorische en technische maatregelen die genomen moeten worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te garanderen.

§ 3

Het VEKA kan in het kader van statistische en wetenschappelijke doeleinden geanonimiseerde gegevens uit het energiedataplatform ter beschikking stellen van belanghebbende instanties. Het VEKA bepaalt onder welke voorwaarden die gegevens mogen worden gebruikt.

§ 4

Met het oog op wetenschappelijke en statistische verwerkingen worden de persoonsgegevens gedurende een periode van dertig jaar bewaard. Na die periode worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.