Art. 31.
Met uitzondering van artikel†33 en artikel†34, eerste lid, tweede zin, en zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van andere overheden om nadere regels vast te stellen, is deze afdeling van overeenkomstige toepassing in de havengebieden beheerd en geŽxploiteerd door de havenbedrijven.