Art. 57.
De Vlaamse Regering bepaalt:
de in artikel 56 bedoelde certificaten;
de voorwaarden tot aflevering van de onder punt 1° bedoelde certificaten;
de voorwaarden waaraan elk schip moet voldoen om in staat van veiligheid te zijn, inzonderheid de voorschriften betreffende:
a)
de bouw en de staat van onderhoud;
b)
de reddingsmiddelen;
c)
het tuigage en de reserveonderdelen, met inbegrip van de middelen tegen brand en de wisselstukken;
d)
de nautische instrumenten, de seintoestellen, de telecommunicatiemiddelen en hun gebruik;
e)
de motoren, de mechanische en elektrische toestellen;
f)
de lichamelijke geschiktheid, de brevetten, vergunningen en andere soortgelijke attesten, welke kunnen worden vereist van de bemanning alsmede het aantal bemanningsleden;
g)
het aantal passagiers dat mag worden vervoerd;
h)
de bewoonbaarheid van de inrichtingen, de hygiëne en de gezondheidsvoorwaarden;
i)
de diepgangschalen en de vrijboordmerken;
j)
de stabiliteit, het stouwen van de lading en het ballasten;
k)
het laad- en losgerei;
l)
de lading;
m)
het vervoer van gevaarlijke stoffen;
de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteit, in bijzondere gevallen, vrijstelling kan verlenen van de toepassing van een of meer bepalingen van de ter uitvoering van deze afdeling genomen besluiten;
de bemanningsvoorschriften en de verplichtingen van de bemanning en andere opvarenden, alsook van de eigenaars van schepen in verband met de veiligheid van de scheepvaart, de opvarenden en de lading en in verband met het milieu in zoverre die laatste verplichtingen betrekking hebben op technische voorschriften inzake uitrusting en exploitatie van het schip met het oog op het beschermen van het milieu;
de voorwaarden waaronder de organisaties kunnen worden erkend en gemachtigd tot het uitvoeren van gehele of gedeeltelijke inspecties en controles van schepen in verband met certificaten met betrekking tot de veiligheid van de scheepvaart en certificaten met betrekking tot het voorkomen van verontreiniging door schepen in zoverre laatstgenoemde certificaten technische voorschriften inzake uitrusting en exploitatie van het schip met het oog op het beschermen van het milieu betreffen en in voorkomend geval tot het afgeven en vernieuwen van de in dit punt vermelde certificaten;
bijzondere regels voor onbemande schepen.