Art. 66.
Deze afdeling is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, met inbegrip van de activiteiten met betrekking tot laden en lossen, de overbrenging van of naar een ander vervoermiddel en het noodzakelijke oponthoud tijdens het vervoer.
Deze afdeling is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen:
1
door schepen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
2
door zeeschepen over de maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;
3
door veerboten die uitsluitend een waterweg oversteken;
4
dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.
Deze afdeling is evenmin van toepassing op het vervoer van radioactieve stoffen, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking.