Art. 74.
De bevoegde autoriteit kan, in afwijking van artikel 72, § 1, 4°, aan nieuwe terminals een tijdelijke exploitatievergunning met een geldigheidsduur van ten hoogste twaalf maanden uitreiken. De terminal moet echter aantonen voornemens te zijn een kwaliteitszorgsysteem in te voeren overeenkomstig de ISO 9001: 2000-norm of een gelijkwaardige norm als vermeld in artikel 72, § 1, 4°.