Art. 117.
De bevoegde autoriteit verifieert regelmatig of de terminals aan de voorschriften van artikel 73, § 1, 1°, artikel 75, § 1, en artikel 76 voldoen. Daarbij voert ze tijdens laad- en losverrichtingen onaangekondigde inspecties uit.
Daarnaast verifieert de bevoegde autoriteit aan het einde van de in artikel 74 vermelde termijn of de nieuwe terminals aan de in artikel 73, § 1, 4°, vermelde vereisten voldoen.