Art. 133.
De volgende personen worden gesanctioneerd met een exclusieve bestuurlijke geldboete:
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van de overeenkomstig artikel 148 vastgestelde verbodsof gebodsbepalingen;
de organisator van een activiteit of evenement als vermeld in artikel 29 die niet beschikt over een toelating van de beheerder van het jaagpad;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 34;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 46;
de eigenaar of de exploitant van een schip dat de binnenwateren bevaart zonder aan de krachtens artikel 47 opgelegde verplichting te hebben voldaan;
de eigenaar of de exploitant van een schip dat, in overtreding van het door de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 53 vastgestelde besluit, niet over een verplicht boorddocument beschikt;
degene die gebruik maakt van de waterweg zonder te voldoen aan artikel 79 tot en met 82 of de krachtens deze artikelen uitgevaardigde besluiten.
De bestuurlijke geldboete bedraagt, per inbreuk, maximum 1000 euro voor natuurlijke personen en 5000 euro voor rechtspersonen.