Hoofdstuk 2.
Reglementen


Art. 148.

§ 1

Met behoud van de toepassing van artikel 5, stelt de Vlaamse Regering de algemene reglementen vast betreffende de politie over het verkeer op en het gebruik van de binnenwateren en de waterwegen, alsmede de reglementen ter vrijwaring van de functionaliteit en met het oog op de instandhouding van de binnenwateren, de waterwegen en het watergebonden gebied.
Deze reglementen kunnen onder meer betrekking hebben op:
het beheer, het onderhoud, de instandhouding, het gebruik en de uitbreiding van de waterwegen evenals van het watergebonden gebied, en de uitvoering van werkzaamheden in dit verband;
de vrijwaring van het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de waterwegen evenals van het watergebonden gebied;
de toegelaten activiteiten op de waterwegen en in het watergebonden gebied;
de vrijheid van handel en nijverheid in waterweg- en havengebonden activiteiten;
de toegankelijkheid van de waterwegen evenals van het watergebonden gebied, omvattende mede de maximum toegelaten afmetingen en diepgang van de schepen;
het gebruik van de waterwegen evenals van het watergebonden gebied, met inbegrip van de vergoedingen;
de afgifte van vaarvergunningen;
de regeling van het scheepvaartverkeer;
de voorschriften na te leven bij ongevallen;
10°
de maximum toegelaten snelheid en de aanduiding van snelvaartzones;
11°
de plaatsen waar scheepvaartbewegingen, ankeren, plaatsen van spudpalen, meren, laden en lossen toegelaten of verboden zijn;
12°
bijzondere regels voor specifieke categorieėn van schepen, zoals veerponten, woonvaartuigen, pleziervaartuigen, passagiersschepen en het varend erfgoed, vermeld in het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed;
13°
de regels inzake klachtenregistratie;
14°
de regels inzake scheepsmeting, de schouwing en het slopen van schepen;
15°
de goederenbehandeling en -opslag;
16°
het in- en ontschepen van passagiers;
17°
het bunkeren;
18°
de nautische publicaties;
19°
de scheepvaarturen;
20°
de bediening en doorvaart van sluizen, bruggen en andere kunstwerken;
21°
de dienstverlening aan de scheepvaart, zoals het loodsen en slepen, en de beperkingen van de vrijheid van handel en nijverheid in dit verband;
22°
de marifoonkanalen waarop dient te worden uitgeluisterd en de andere communicatiemiddelen;
23°
de melding van gegevens betreffende schip, lading en reis.

§ 2

De reglementen, vermeld in paragraaf 1, die toepasselijk zijn op de door De Vlaamse Waterweg nv beheerde waterwegen of op het watergebonden gebied langsheen deze waterwegen, worden door de Vlaamse Regering vastgesteld na advies van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv.

§ 3

Zonder afbreuk te kunnen doen aan de in paragraaf 1 bedoelde algemene reglementen, kan De Vlaamse Waterweg nv aanvullende reglementen opstellen betreffende de door haar beheerde waterwegen of het watergebonden gebied langsheen deze waterwegen. De door De Vlaamse Waterweg nv op grond van die bepaling vastgestelde aanvullende reglementen kunnen de voor de inwerkingtreding van het Vlaams scheepvaartdecreet bij koninklijk besluit of besluit van de Vlaamse Regering uitgevaardigde bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen wijzigen of opheffen.