Titel 8.
Slotbepalingen


Hoofdstuk 1.
Wijzigings- en opheffingbepalingen


Art. 149.
Artikel 7 van titel XXVIII van de verordening van 13 augustus 1669 houdende algemeen reglement van de waters en bossen wordt opgeheven.

Art. 150.
In artikel 23, § 1, 1°, van boek II van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen, wordt de zinsnede “de tonne-, vuur- of havengelden en soortgelijke openbare heffingen en belastingen, de loodslonen,” opgeheven.

Art. 151.
In artikel 23, § 1, 4°, van boek II van hetzelfde wetboek wordt de zinsnede “wegens schade aan kunstwerken van havens, dokken en waterwegen,” opgeheven.

Art. 152.
Aan artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, het laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2019, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 153.
Artikel 2 van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 154.
Artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 december 2016 en 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 155.
Artikel 4 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 156.
Artikel 12 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 157.
Artikel 13 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij de wet van 20 januari 1999 en 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 158.
Artikel 14 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij de wet van 20 januari 1999 en 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 159.
Artikel 15 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij de wet van 19 december 2010, wordt opgeheven.

Art. 160.
Artikel 16 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart wordt opgeheven.

Art. 161.
Artikel 17 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij de wet van 20 januari 1999 en 8 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 162.
Artikel 18 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 163.
Artikel 80 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996, wordt opgeheven.

Art. 164.
Artikel 81 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 december 1996, wordt opgeheven.

Art. 165.
Artikel 82 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 168.
Artikel 85 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 169.
Artikel 86 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, wordt opgeheven.

Art. 170.
Artikel 87 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 171.
In artikel 14bis van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan paragraaf 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 172.
In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet wordt na artikel 23 een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:
(...)

Art. 173.
In hetzelfde decreet wordt in afdeling 3, ingevoegd bij artikel 172 van dit decreet, een artikel 23bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 174.
In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 175.
In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23quater ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 176.
In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 177.
In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23sexies ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 178.
Artikel 18 van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, wordt opgeheven.

Art. 179.
In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in punt 1° worden de woorden “om vaartuigen voor de binnenvaart te certificeren en te meten” vervangen door de woorden “inzake het certificeren en meten van vaartuigen voor de binnenvaart”;
in punt 2° worden de woorden “de bemanningsvoorschriften en de bekwaamheidsbewijzen” vervangen door de zinsnede “prestaties inzake de bemanningsvoorschriften en de bekwaamheidsbewijzen, met inbegrip van het afnemen van examens”;
in punt 3° worden tussen het woord “voor” en het woord “de” de woorden “prestaties inzake” ingevoegd.

Art. 180.
In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 oktober 2020, wordt een artikel 20ter/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 181.
Artikel 50 en 51 van het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM – De Lijn, worden opgeheven.

Art. 182.
In het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst wordt in artikel 2, 3°, na de zinsnede “een havengebied als vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 2 maart 1999” de zinsnede “of indien het de toepassing van een havenverkeersverordening betreft een havengebied als vermeld in artikel 14bis, § 1, van het decreet van 2 maart 1999” toegevoegd.

Art. 183.
In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aan gebracht:
er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
er wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 184.
In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden “en de havenverkeersverordeningen” toegevoegd.

Art. 185.
In artikel 10, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden tussen het woord “havenpolitieverordeningen” en het woord “bevelen” de woorden “en de havenverkeersverordeningen” ingevoegd.

Art. 186.
In artikel 12, tweede lid, van hetzelfde decreet worden tussen het woord “havenpolitieverordeningen” en het woord “bevelen” de woorden “en de havenverkeersverordeningen” ingevoegd.

Art. 187.
In artikel 13, § 2, van hetzelfde decreet worden tussen het woord “havenpolitieverordeningen” en het woord “bevelen” de woorden “en de havenverkeersverordeningen” ingevoegd.

Art. 188.
Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 189.
In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
er worden een paragraaf 7, 8, 9, 10 en 11 toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)

Art. 190.
Het decreet van 22 januari 1808 waarbij artikel 7, titel XXVIII van de ordonnantie van 1669 van toepassing wordt verklaard op alle bevaarbare rivieren van het rijk, wordt opgeheven.

Art. 191.
De wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder het beheer van de Staat wordt opgeheven.

Art. 192.
De wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk wordt opgeheven.

Art. 193.
De wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, het laatst gewijzigd bij de wet van 16 juni 2020, wordt opgeheven.

Art. 194.
Het decreet van 17 maart 2006 tot omzetting van Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen wordt opgeheven.

Art. 195.
Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, wordt opgeheven.

Hoofdstuk 2.
Inwerkingtreding


Art. 196.
Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse Regering kan voor bepaalde artikelen, of onderdelen ervan, en de daarmee overeenstemmende wijzigings- en opheffingsbepalingen, een vroegere datum van inwerkingtreding vaststellen.

Art. 197.
In afwijking van artikel 196, treedt titel 5 in werking op de datum waarop het samenwerkingsakkoord, vermeld in artikel 92, in werking treedt.

Art. 198.
In afwijking van artikel 196, treden artikel 42, 166 en 167 in werking op 1 januari 2024.