Art. 150.
In artikel 23, § 1, 1°, van boek II van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen, wordt de zinsnede “de tonne-, vuur- of havengelden en soortgelijke openbare heffingen en belastingen, de loodslonen,” opgeheven.