Art. 165.
Artikel 82 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.