Art. 168.
Artikel 85 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.