Art. 171.
In artikel 14bis van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan paragraaf 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
paragraaf 4 wordt opgeheven.