Art. 4/2.

§ 1.

De OVAM verwerkt gegevens die mogelijk persoonsgegevens bevatten in het kader van de uitvoering van artikel 6, 9, 13, 13/1, 14, 15, 21, 21/1, 22, 23, 25, 30, 32/1, 33, 39 tot en met 43, 49, 50 en 52 van dit decreet.
De OVAM wordt hierbij aangeduid als de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.


De OVAM neemt passende maatregelen om het doel van de verwerking, de types of categorieėn van te verwerken persoonsgegevens, de betrokkenen, de entiteiten waaraan en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrekt, de opslagperioden en de aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke op te nemen in de communicatie met de burger zodat de betrokkenen goed geļnformeerd worden over de verwerking van hun gegevens en het voor de betrokkenen duidelijk is wat hun rechten zijn en tot wie zij zich moeten richten voor de uitoefening van hun rechten.


§ 2.

De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden verwerkt met de volgende doelen:

het monitoren en opvolgen van de doelstellingen van dit decreet;
het monitoren, bewaken, opvolgen en uitvoeren van de bepalingen van dit decreet;
het produceren van de nodige gegevens voor een efficiėnt en effectief toezicht op de maatregelen van dit decreet;
het vervullen van diverse Europese, internationale, Belgische en Vlaamse rapportageverplichtingen die opgelegd zijn in toepasselijke wetgeving en verdragen;
het beantwoorden van vragen aan de OVAM in het kader van de openbaarheid van bestuur en in het kader van de parlementaire werking;
het traceren van afvalstoffen en materialen van bij de productie tot bij de definitieve verwerking of inzet als grondstoffen.


§ 3.

De aard van de gegevens betreft de ondernemingsnummers, de vestigingsnummers, de bankrekeningnummers, de naam en de contactgegevens, zijnde telefoon, fax, e-mailadres, van de natuurlijke personen en rechtspersonen
die voorkomen in documenten die worden gebruikt in administratieve procedures ter uitvoering van dit decreet en die voorkomen in de registers die in het kader van de bepalingen van dit decreet moeten worden bijgehouden en die moeten worden gemeld aan of uitgewisseld worden met de OVAM.


Waar relevant betreft het de locatiegegevens die verbonden zijn aan het beginen eindpunt van een transport van afvalstoffen of materialen. Deze locatiegegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doelen opgenomen in punt 3° en 6° van paragraaf 2 van dit artikel.


Die gegevens zijn nodig in het kader van een minimale gegevensverwerking voor de doelen van de gegevensverwerking, vermeld in paragraaf 2.


§ 4.

De verwerkte persoonsgegevens hebben betrekking op:

de natuurlijke personen en rechtspersonen die afvalstoffen en materialen produceren, gebruiken of beheren;
de natuurlijke personen en rechtspersonen die beroepsmatig producten ontwikkelen, vervaardigen, behandelen, verwerken, invoeren, verkopen of de verkoop faciliteren zoals de producent van het product en een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid dragen.


§ 5.

De OVAM kan de persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1, verstrekken aan:

de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de bepalingen van dit decreet;
de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie de OVAM gegevens ter beschikking moet stellen in het kader van de uitvoering van dit decreet;
de Europese, internationale, Belgische en Vlaamse instellingen waaraan de OVAM moet rapporteren.

 

§ 6.

De OVAM hanteert een standaardtermijn van 20 jaar na het afsluiten van het dossier voor het bewaren van de persoonsgegevens, en meer specifiek de bankrekeningnummers, de locatiegegevens, de namen en de contactgegevens.


De OVAM zal per datastroom van persoonsgegevens in de selectielijsten die opgesteld worden in het kader van artikel 11 van het Archiefdecreet van 9 juli 2010 en artikel II.87 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 een bepaalde bewaartermijn opnemen voor de persoonsgegevens, en meer specifiek de bankrekeningnummers, de locatiegegevens, de namen en de contactgegevens. Indien deze specifieke termijn korter is dan de termijn vernoemd in het eerste lid, geldt de specifieke bewaartermijn.

De ondernemingsnummers en vestigingsnummers zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard om toe te laten dat ook in de toekomst het monitoren, bewaken en opvolgen van de doelstellingen van dit decreet kan gebeuren.


§ 7.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de verwerking van persoonsgegevens door de OVAM.


§ 8.

De OVAM neemt passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend,
enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiėle risico’s.