Art. 33/17.

Een sectorraad Asbest wordt samengesteld als sectoraal adviesorgaan, op initiatief van de OVAM. Een natuurlijk persoon, aangewezen door de OVAM, treedt op als voorzitter.


De sectorraad Asbest kan niet-bindend advies geven over:

1 beroepsprocedures bij de interne beroepscommissie van een certificatie-instelling Asbest;
2 vragen van certificatie-instellingen Asbest inzake klachten, schorsings- of opheffingsdossiers van certificaathouders;
3 de marktwerking inzake asbestinventarisatie.


De Vlaamse Regering kan de modaliteiten van de werking en de samenstelling van de sectorraad Asbest verder uitwerken.