Art. 4.4.5.1. Toepassingsgebied

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen waarvan de totaal door de inrichting geloosde emissies voor één of meer parameters meer bedragen dan de volgende emissiewaarden:

Parameter

emissiewaarde in kg/uur

Stikstofoxiden (uitgedrukt in NO2)

40

Zwaveldioxide

60

Zwevende deeltjes (stof)

15

Chloor en zijn gasvormige anorganische verbindingen, uitgedrukt als Cl

20

Fluor en zijn gasvormige anorganische verbindingen, uitgedrukt als F

1

Koolmonoxide

1.000

 

Onder voormelde emissiewaarde wordt verstaan de gemiddelde waarde per bedrijfsuur van de emissies over één kalenderweek onder de inzake luchtverontreiniging meest ongunstige bedrijfsomstandigheden.