[Hoofdstuk VII.
Beheer en verwerking van gegevens (ing. decr. 15 juli 2022, art. 5, I: 23 september 2022)]


Art. 2.7.1.

§ 1. De exploitanten beheren, verwerken, beveiligen en bewaren de persoonsgegevens met toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming uit de volgende activiteiten en zorgen voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van die gegevens:

1° de keuring van het huishoudelijk leidingnet, de systemen voor de winning, opvang, behandeling en afvoer van tweedecircuitwater en het leidingnet voor tweedecircuitwater en de inspectie van die leidingnetten en systemen, vermeld in artikel 2.2.1, § 2, 1° ;

2° de controles van het water aan de kranen, die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie door de verbruiker, van het huishoudelijk leidingnet, van de aftakking, van de watermeter en van de aansluiting, vermeld in artikel 2.4.1, § 1;

3° de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de exploitanten voor de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de abonnees verstrekte water bestemd voor menselijke consumptie, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de daarvoor aangewende infrastructuur, vermeld in artikel 2.4.1, § 2;

4° de invulling van de saneringsplicht, vermeld in artikel 2.3.5;

5° de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, vermeld in artikel 2.5.1.1, § 1 en § 2.

 

§ 2. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk verwerkt de gegevens, vermeld in paragraaf 1, met de volgende doelstellingen:

1° het beheer en het onderhoud van het openbaar waterdistributienetwerk;

2° de bewaking van de kwaliteit van het geleverde water;

3° het beheer en het onderhoud van het watermeterpark;

4° de keuze van de meetinrichting;

5° de validatie van de waterafname;

6° de facturatie;

7° de fraudebestrijding, met name de bestrijding van fraude jegens de exploitant zoals waterdiefstal, frauduleuze verbindingen en manipulatie van de watermeter en/of de kraan, met het oogmerk de exploitant te schaden;

8° het abonneebeheer;

9° het vervullen van de openbaredienstverplichtingen;

10° het vervullen van de saneringsplicht;

11° het gebruiken van de gegevens voor het aanbieden van commerciėle diensten, door de exploitant zelf of door derden, die niet onder de openbaredienstverplichtingen vallen, aan de abonnee of andere partijen, na hun voorafgaande toestemming. Bij het aanbieden van diensten door derden staan zij in voor de correcte verwerking volgens de algemene verordening gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om datamining, profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

 

De Vlaamse Regering bepaalt een bewaartermijn voor de persoonsgegevens die de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk uit de in paragraaf 1 vermelde activiteiten verwerkt. Deze termijn is niet langer dan noodzakelijk voor de doelstelling opgelijst in het eerste lid.

 

§ 3. Met inachtneming van het tweede lid heeft de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk de volgende verplichtingen:

1° de nodige gegevens aan de abonnees en de betrokkenen verstrekken;

2° aan overheden de gegevens verstrekken die ze gerechtigd zijn te ontvangen vanwege de exploitant uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie en voor de doeleinden bepaald in de betreffende wet, het betreffende decreet of de betreffende ordonnantie;

3° aan instellingen en rechtspersonen de gegevens verstrekken die ze gerechtigd zijn te ontvangen vanwege de exploitant uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie en voor de doeleinden bepaald in de betreffende wet, het betreffende decreet of de betreffende ordonnantie;

4° geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verstrekken.

 

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk verleent de partijen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, alleen toegang tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun gegevensvraag in te vullen of hun respectieve taken uit te oefenen. Die gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden.

 

De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk en de andere gelegitimeerde partijen.