Art. 5.3.2.3.

1.

Gezuiverd afvalwater dient indien mogelijk te worden hergebruikt.

2.

Het van de zuivering van afvalwater afkomstig slib wordt indien mogelijk hergebruikt. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en van zijn uitvoeringsbesluiten, dienen de afvoertrajecten van dien aard te zijn dat de nadelige gevolgen voor het milieu minimaal zijn. De verwerking en verwijdering van het slib dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk 5.2. van dit reglement.

3.

Het storten van het van de zuivering van afvalwater afkomstig slib in oppervlaktewater is verboden.