Hoofdstuk 5.24.
LABORATORIA


Art. 5.24.0.1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 24 van de indelingslijst.


Art. 5.24.0.2.

Voor de lozing van afvalwater dat van laboratoria afkomstig is, zijn de sectorale normen, vermeld in bijlage 5.3.2, 21°, van toepassing.

 

De exploitant treft de volgende preventiemaatregelen:

de exploitant hanteert het zorgvuldigheidsprincipe en stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke stoffen door:
  a) het opnemen van afvalinzamelingsprocedures in interne reglementen;
  b) het beperkte en gestructureerde gebruik van schoonmaakproducten en desinfectantia met het kleinst mogelijke milieueffect;
  c) het beperkte en verantwoord gebruik van sterk milieubelastende chemicaliėn;
  d) het opstellen en implementeren van een systeem voor selectieve inzameling van afvalstromen: chemische afvalstoffen, zowel geconcentreerde afvalstromen als verontreinigde spoel- of restvloeistoffen, alsook medische afvalstoffen die milieubelastend zijn, worden ingezameld en als afval afgevoerd om de lozing ervan te beperken;
de exploitant houdt een register bij van:
  a) de aard en de hoeveelheden aangekochte chemische producten;
  b) de aard en de wijze van afvoer van de gevaarlijke afvalstromen.