Art. 5.32.9.2.2. Exploitatie

§ 1. Procedures

De exploitant beschikt over geschreven procedures waarin de werking onder normale en onder noodomstandigheden wordt beschreven. Deze procedures worden jaarlijks geëvalueerd en tijdig bijgewerkt. Elk personeelslid bezit een kopie hiervan en kent de inhoud.Voormelde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthouder.

Vooraleer het zwembad in gebruik wordt genomen, wordt het watercirculatiesysteem uitgetest evenals het doorstromingspatroon (kleurproef).

 

§ 2. Opslag chemicaliën

De flessen, toestellen en leidingen die chloor in zuivere of in geconcentreerde toestand bevatten worden in een afzonderlijk lokaal geplaatst, dat op doeltreffende wijze aan de onder- en bovenzijde verlucht wordt. De toegang tot dit lokaal is verboden voor onbevoegden.
Bij nieuwe vergunningen wordt chloorgas geweigerd.
Alle flessen, toestellen en leidingen zijn vervaardigd volgens een code van goede praktijk uit materialen die inert zijn aan het betrokken middel. Daarenboven wordt een installatie die gasvormig chloor onder een druk van meer dan 105 Pa bevat, jaarlijks onderworpen aan een geslaagde waterdrukproef onder een druk gelijk aan anderhalf maal de dienstdruk. Een attest van deze beproeving wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. De dichtheid van deze apparatuur wordt steeds verzekerd.
Aan de ingang van het lokaal worden een aangepast ademhalingstoestel van een erkend type en aangepaste individuele beschermingsmiddelen voorzien, die steeds bereikbaar en gebruiksklaar zijn, om in geval van een lek of een incident de veiligheid te kunnen verzekeren.
De nodige voorzieningen worden getroffen om de buurt niet te hinderen door uitwasemingen.
Produkten die met elkaar kunnen reageren, worden geplaatst in volledig van elkaar gescheiden lokalen, die uitsluitend daarvoor bestemd zijn; hun respectieve leidingen zijn voorzien van vulkoppelingen die niet met elkaar verenigbaar zijn.
De chemicaliën, zoals chloor, HCl, e.d., worden bewaard in gesloten vaten of houders, voorzien van de reglementaire etikettering. Deze bevinden zich in een inkuiping met een capaciteit die minimaal 110 % bedraagt van het grootste vat of houder. De vaten waaruit chemicaliën worden gedoseerd mogen niet meer produkt bevatten dan nodig voor een exploitatie van 2 dagen.
De exploitant houdt een register bij met gegevens die betrekking hebben op het beheer van de chemicaliën, met name hun benaming, hoeveelheid, leveringsdatum, eventuele incidenten, alle onderhoudswerken, controles, defecten, herstellingen en ongevallen.
De installaties worden tenminste éénmaal per dag door een bevoegd persoon nagekeken.
Elke levering van chemicaliën gebeurt onder toezicht van een bevoegd persoon die de conformiteit van de levering controleert. De levering van de chemicaliën is verboden tijdens de openingsuren voor de inrichtingen die, ten gevolge van een toegestane afwijking, de voorschriften vervat sub 5° van § 7 van artikel 5.32.9.2.1 niet hebben gerealiseerd.

 

§ 3. Veiligheid bezoekers

De exploitant neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de bezoekers te verzekeren.
Het maximum toegelaten aantal baders - dit zijn personen die zich in het water bevinden - is nooit hoger dan 1 bader per 3 m2 wateroppervlakte. Voor baden met een maximum diepte van 50 cm is één bader per 2 m2 wateroppervlakte toegelaten.
Weliswaar in functie van de evacuatiewegen, zal het maximum aantal aanwezige bezoekers in de zwemhal nooit hoger zijn dan de som van het maximum toegelaten aantal baders, vermeerderd met maximum 1 persoon per 2,4 m2 kade-oppervlakte.
De baders staan onder rechtstreeks en constant toezicht van ten minste één redder, die zich uitsluitend aan deze activiteit wijdt en zich permanent in de buurt van de kaden bevindt. Het toezicht is aangepast aan het type van installatie en aan de bezettingsgraad van het zwembad.
Het minimum aantal toezichthoudende personen, waarvan ten minste de helft redder zijn, wordt bepaald volgens de volgende formule (afronden naar beneden):
a) voor de eerste 150 baders:
b) daarboven, per 150 baders meer, 1 toezichthoudend persoon extra.
Ten minste de helft (afgerond naar boven) is redder.
Deze regel geldt niet voor baders in baden van minder dan 50 cm diepte.
Bij ieder afzonderlijk bad of risicozone staat ten minste 1 toezichthoudend persoon, ongeacht het resultaat van de in deze paragraaf vermelde formule.
De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitatie.
De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Sport Vlaanderen.
De diepte van het water wordt op regelmatige afstanden aangeduid. Elke plotse verandering van diepte wordt op een opvallende wijze zichtbaar gemaakt.
In het zwembad levert geen enkele aan- en afvoer van water, lucht of andere stoffen, gevaar op voor de baders.
De plaats waar de gebruiker van de glijbaan en/of de springtoren in het bad terecht komt, is ontruimd binnen een straal van 2,5 m.
10° De inrichting beschikt over een lokaal waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat uitsluitend uitgerust is met materiaal voor eerste hulp en reanimatie. Dit lokaal en materiaal is rechtstreeks en gemakkelijk toegankelijk voor de verantwoordelijken.
De reanimatieapparatuur bestaat ten minste uit een systeem voor zuurstoftoediening. Dit apparaat wordt wekelijks op zijn deugdelijkheid onderzocht.
De redder is vertrouwd met het gebruik van het aanwezige materiaal.
11° De inrichting is uitgerust met tenminste één telefoontoestel dat een directe buitenlijn heeft. Dit toestel staat in de onmiddellijke nabijheid van het zwembad en het lokaal voor eerste hulp bij ongevallen, en is gemakkelijk bereikbaar door de redders.
12° Elk overlijden of ernstig ongeval binnen het zwembadgebouw wordt binnen een termijn van 24 uur telefonisch of met telefax gemeld aan de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.

 

§ 3bis.

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de volgende voorwaarden:

hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gade slaan;
het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen.

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de volgende voorwaarden:

hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gade slaan;
het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen;
hij/zij in het bezit is van het Hoger Reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen.

 

§ 3ter.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de exploitant in afwijking van § 3 het aantal redders en toezichters beperken tot:

één redder, wanneer de oppervlakte van het bad minder dan 200 m2 bedraagt;
twee toezichthoudende personen, waarvan ten minste één redder, wanneer de oppervlakte van het bad 200 m2 of meer bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon;
drie toezichthoudende personen, waarvan ten minste twee redders, wanneer de oppervlakte van het bad 200 m2 of meer bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit niet volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon.

De afwijking, bedoeld in het eerste lid, geldt evenwel enkel wanneer de exploitant een toezichtsplan heeft opgesteld en naleeft ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit toezichtsplan ligt ter inzage voor de toezichthouders.

 

§ 3quater.

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de volgende voorwaarden :

de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast aan de beoefende duikdiscipline;
bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken.

 

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de volgende voorwaarden :

de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast aan de beoefende duikdiscipline;
bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken;
hij/zij is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van Sport Vlaanderen of het brevet Duiker Redder van Sport Vlaanderen of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen;
de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in redding- en reanimatietechnieken; het bewijs van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitatie; deze bijscholing moet erkend zijn door Sport Vlaanderen.

 

§ 4. Kwaliteitsvereisten van het water

Het water van de overdekte circulatiebaden moet voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:

parameter

eenheid

grenswaarde

a) chemische parameters:

pH:

pH-eenheid

 

- ondergrens

 

7,0

- bovengrens

 

7,6

vrij beschikbaar chloor (HClO + ClO-):

- ondergrens

mg/l

0,5

- bovengrens

mg/l

1,5

gebonden chloor

mg/l

< 0,6 (1)

Bicarbonaat

mg/l

> 60

Ureum

mg/l

< 2,0

Chloriden

mg/l

< 800
.

Deze norm geldt niet bij gebruik van zout houdend water (> 2.000 mg Cl/l) of bij gebruik van zoutelektrolyse

oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruik in verwarmde oplossing en in zuur milieu)

mg O2/l

< 5

b) bacteriologische parameters:

totaal aantal kiemen bij 37°C

n/ml

<100

coagulase positieve stafylokokken

n/100ml

0

pseudomonas aeruginosa

n/100ml

0

c) fysische parameters:

temperatuur

°C

< 32;
behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid

helderheid

 

doorzichtig tot op de bodem van het bad

zichtbare verontreiniging

 

afwezig

geur

 

afwezig

schuim

 

afwezig

kleur

 

kleurloos

volume circulerend water per bader (gemiddelde waarde over de openingsuren van één dag)

m3

>

(1) In afwijking van deze emissiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt tijdelijk tot en met 31 december 2015 voor zwembaden waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd vóór 1 januari 2013, als ze uiterlijk op 1 januari 2014 in gebruik is genomen, een emissiegrenswaarde voor gebonden chloor van < 1,0 mg/l.
De helderheid, de temperatuur, de pH, het vrij beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden door en op kosten van de exploitant tenminste driemaal per dag gecontroleerd, met name:
a) vóór de opening van het zwembad voor de bezoekers;
b) tweemaal tijdens het gebruik van het zwembad, evenredig gespreid over de openingsuren;
de apparatuur en de meetmethode zijn goedgekeurd door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.
Het zwembadwater wordt op kosten van de exploitant ten minste elke maand bemonsterd en geanalyseerd. Alle sub 1° vermelde parameters worden hierbij onderzocht.
De monsterneming gebeurt door bevoegd laboratoriumpersoneel en behoudens een toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid ten minste twee uur na de opening van het zwembad en op een plaats waar de kwaliteit het minst gunstig wordt geacht.
De analyse van de genomen monsters gebeurt door een erkend laboratorium, in de discipline water, deeldomein drinkwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.
De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens:
a) de resultaten van de sub 2° bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;
b) de resultaten van de sub 3° bedoelde maandelijkse analyses;
c) de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen;
d) de dagelijkse bezetting van het zwembad;
e) elke bijzonderheid, incident of ongeval;
f) de maandelijkse notering van het waterverbruik;
g) elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.
Dit register, wordt ten minste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthouder.
Elke overschrijding van de normen die voor de parameters pH, vrij beschikbaar chloor en doorzichtigheid door 1° zijn bepaald en waarvan de oorzaak niet binnen het half uur gecorrigeerd is vereist de onmiddellijke sluiting van het zwembad.
in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kunnen op advies van de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden opgelegd. Deze kwaliteitsvereisten staan in relatie tot het overeenkomstig artikel 5.32.9.2.1. § 8, 7° toegelaten alternatieve waterbehandelingssysteem.

 

 

§ 5.

Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt voorzien in een debietmeter op het suppletiewater.

 

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015.

Tenzij anders in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit vermeld, is chloor het enig toegelaten ontsmettings- en oxydatiemiddel. Het gebruik van chloorstabilisatoren is niet toegelaten.

De filters worden tenminste tweemaal per week gespoeld buiten de openingsuren van het zwembad en wel zo dat het filtermateriaal in fluidisatie komt.

Per bader en per dag wordt, behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, minimaal 30 liter vers water toegevoegd, op een plaats in het circuit die een passage van dit suppletiewater doorheen de filters verplicht vooraleer het in het zwembad terechtkomt.

 

§ 6. Onderhoud

De bodem van het zwembad wordt tenminste om de twee dagen vóór de openingsuren gereinigd en gestofzuigd. De wanden van het bad zelf worden tenminste éénmaal per week buiten de openingstijden, gereinigd en gestofzuigd.
De bufferbak wordt minstens eenmaal per jaar gereinigd.
De toezichthouder kan een volledige lediging van het bad eisen, wanneer de reinheid van het bad te wensen overlaat of wanneer de kwaliteit van het water niet in overeenstemming is met de voorschriften van artikel § 4 van dit artikel.

 

§ 7. Reglement van interne orde

De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren.Dit reglement wordt op voor de bezoekers duidelijk zichtbare plaatsen in de inrichting aangeplakt.
Het sub 1° bedoelde reglement omvat tenminste de volgende punten:
a) de directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.);
b) dieren, tenzij assistentiehonden in de geschoeide zone, worden niet in de inrichting toegelaten;
c) elke bader moet een stortbad nemen alvorens de zwemhal te betreden;
d) kinderen van minder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.